Category: travel news

News in Asia

น้ำตกธารรัตนา

น้ำตกธารรัตนาเป็นน้ำตกเล็กๆที่ซ่อนความงดงามเอาไว้ภายในพื้นที่ของอุทยานแห่งชาติเขาใหญ่ อุทยานแห่งแรกของประเทศไทยซึ่งครอบคลุมพื้นที่ทั้งหมด 4 จังหวัด คือ สระบุรี นครราชสีมา ปราจีนบุรี และนครนายก รวมเนื้อที่ประมาณ 1.36 ล้านไร่ การเดินทางเข้าไปยังอุทยานแห่งชาติเขาใหญ่ นอกเหนือจากกิจกรรมเดินป่าชมธรรมชาติอันอุดมสมบูรณ์ของป่าไม้ ซึ่งมีทั้งป่าเบญจพรรณ ป่าดงดิบแล้ง ป่าดงดิบชื้น ป่าดิบเขา ทุ่งหญ้า

ศูนย์อุตสาหกรรมอัญมณี

ศูนย์ฯ แห่งนี้จัดตั้งขึ้นเพื่อเป็นศูนย์กลางการอบรมอาชีพด้านอุตสาหกรรมสาขาอัญมณีและเครื่องประดับให้แก่เยาวชนและราษฎรในจังหวัดพะเยาและจังหวัดใกล้เคียง เพื่อช่วยส่งเสริมในเรื่องการหารายได้จากอาชีพเสริมอันจะเป็นการยกระดับคุณภาพชีวิตให้กับประชาชนที่อาศัยอยู่ในภาคเหนือ โดยทำหน้าที่ให้บริการข้อมูลเกี่ยวกับอุตสาหกรรมอัญมณี และสำหรับผู้ที่สนใจสามารถติดต่อขอเข้ามาศึกษาดูงานการเจียรไนพลอย